Co to jest podatek leśny?

Posiadasz grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek leśny! Nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z opodatkowania, koniecznie zgłoś nabycie gruntu leśnego do urzędu gminy. Jak to zrobić?

Ile wynosi podatek leśny?

Wysokość podatku leśnego zależy od powierzchni gruntu oraz charakteru lasu. Niższy podatek zapłacimy za las posiadający status rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Podatek leśny za „zwykły las” należy wyliczyć według głównej stawki, którą jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna od 1 hektara. Pod uwagę należy wziąć średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

W przypadku rezerwatów i parków narodowych liczmy połowę stawki – odpowiednio dla 0,110 m3 drewna od 1 hektara.

Obowiązek przy nabyciu lasu

Zakup, przyjęcie w użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne itp. gruntu sklasyfikowanego jako las wymaga dokonania zgłoszenia w urzędzie gminy. Osoby fizyczne składają w tym celu informację o lasach na druku IL-1. Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej – deklarację na podatek leśny DL-1.

Osoby fizyczne składają informację IL-1 w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające powstanie (lub ustanie) obowiązku podatkowego bądź zaistnienie zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Osoby prawne składają deklarację DL-1 do 15 stycznia roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie – w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie. W przypadku współwłasności osoby fizycznej i prawnej, osoba fizyczna składa deklarację DL-1 na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zwolnienia z podatku leśnego

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym, zwolnieniu z podatku leśnego podlegają:

  1. Lasy młode (z drzewostanem do 40 lat)
  2. Lasy wpisane do rejestru zabytków
  3. Użytki ekologiczne

Dodatkowo ustawa określa też zwolnienia podmiotowe dla określonych grup podatników, m.in. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, instytutów naukowych i badawczych, zakładów pracy chronionej itp.

Warto też pamiętać, że każda gmina w drodze uchwały może określić własne zwolnienia z podatku leśnego. Przed wypełnieniem druku IL-1 lub DL-1 warto więc zajrzeć na stronę internetową samorządu, a jeśli nie ma w niej danych o zwolnieniach – skontaktować się z gminą drogą telefoniczną.

Podatek leśny – do kiedy zapłacić?

Deklarację DL-1 lub informację IL-1 należy złożyć do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia gruntu leśnego. Można to zrobić tradycyjnie w formie papierowej (osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą) bądź drogą komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób fizycznych wymiar podatku leśnego określany jest drogą decyzji. Stosowana informacja zostanie dostarczona do podatnika drogą listowną. Podatek leśny podlega zapłacie w 4 ratach – w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli jego wysokość nie przekracza 100 zł, należy go uiścić w całości w terminie pierwszej raty.

Osoby prawne same ustalają wysokość podatku leśnego i płacą go w ratach proporcjonalnych do 15 dnia każdego miesiąca.